Управление на проекти

Строителна компания РЕЗОС осъществява цялостно управление на инвестиционни проекти в областта на проектирането, строителството и дизайна. Управлението на проети дава възможностт да се освободите от дейности, свързани с контрол, изготвяне и следване на проектен график, оптимално използване на капацитета на изпълнителите, повишаване на качеството, гъвкавост при различни договори и управление на паричните потоци, следене на бюджет, разходи и срок.

Основните цели са:

  • планиране и управление на целия процес на проектиране от идееен проект, през всички части и фази;
  • изготвяне оценка за съответствие на инвестиционния проект;
  • финансова проверка, изготвяне на предварителен бюджет на база одобрен идеен проект и планиране на дейностите по финансиране;
  • изработване на план за реализация;
  • избор на всички необходими доставчици, изпълнители и подизпълнители на база оптимални цени за изпълнение на строително-монтажни работи и доставки;
  • упражняване на строителен надзор по време на строителството, управление и координация на дейностите на всички участници в строителния процес;
  • контрол както на количествата на извършваните работи, така и на плащанията към доставчици и изпълнители;
  • изготвяне на месечни отчети за развитието на Проекта;
  • представяне на окончателен отчет и финансова оценка на изпълнението на Проекта.
 
Управление на проекти